Biz Kimiz

Türkiye’de Suriye Kardeşlik Sosyalleşme ve Yardımlaşma adıyla kayıtlı olan ve uluslararası arenada Syrian Association for Citizens Dignity ya da kısa adıyla SACD olarak tanınan ve Suriye’nin farklı bölgelerinden vatandaşların Suriye halkına hizmet gayesiyle kurduğu bir insani haklar halk hareketi olarak bilinen derneğimiz siyasetten bağımsız bir harekettir. Nerede olduklarına bakılmaksızın Suriyeli mültecilerin ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler’in (YEK) haklarını bulundukları yerde görünür kılmak, savunmak, korumak ve güvence altına almak için çalışır.

Derneğimiz mültecilerin ve YEK’lerin endişelerini, taleplerini ve vizyonunu ortaya koymak, yasal yolardan savunuculuk yapmak, ihtiyaç duyulan desteğin ulaştırılması ve önemli bölgesel ve uluslararası politika ve karar verme organlarını bilgilendirme ve harekete geçirme yoluyla bu kişilerin seslerinin duyulmasını sağlamak için mücadele eder.

Derneğimiz, sosyal statüsü veya dini görüşüne veya cinsiyetine bakmaksızın Suriye vatandaşlarının çeşitliliğini bünyesinde barındırmaktadır. Bütün Suriyeli mültecilerin ve YEK’lerin Suriye’ye gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş hakkını temin ve Yerlerinden Edilmiş Kişilerin kavramsal anlamına uygun olarak güvenli bir ortama kavuşturulması ve bunun gerçekleştirilmesi için mücadele etmektedir.

Mültecilerin ve YEK’lerin gerekli koşullar sağlanmadan ve de zorla geri gönderilmesine kesinlikle karşıyız. Dernek, mülteci ve YEK’lerin Suriye vatandaşları olarak haklarının tanınması temelinde onurlu bir geri dönüş amacı güden bir halk hareketinin Suriye’de gelecekte olacak herhangi bir çözüm için merkezi bir ehemmiyet arz ettiğine inanmaktayız.

SACD ne bir sivil toplum kuruluşu ne bir Kâr Amacı Gütmeyen Örgüt (NGO) ne de siyasi bir partidir; SACD bir toplum hareketidir.

Yapımız

Derneğimiz, meşruiyet inşa etmek, göç etmek durumunda kalmış toplulukları harekete geçirmek ve etkili savunuculuk hizmetleri sağlamak üzerine makul, çevik ve organik bir yapıya sahiptir. Yapımız tüm Dernek için ortak bir vizyon ve anlatı oluşturmaya yardımcı olmakla beraber, Suriye’deki her bölge ve ilin kendine has özelliklerini tanır ve Suriye’nin her bir köşesinin kişilik özellikleri ve mirasının parlaması ve milli bir gayeyi desteklemek maksadıyla tabandan tavana, özgün bir meşruiyet oluşturma yolunda katkıda bulunması için alan ve mekanizmalar sağlar.

Derneğimizin temel yapı taşları:

Yerel Meclis: Derneğimizin aşağıda yazılı bulunan bireysel standartlarına uyan, bölgesindeki toplum üzerinde en etkili bazı kişiliklerden oluşan bir topluluktur:

 • Temel hakları müdafaa değerlerine uygunluk konusunda temiz bir sicil
 • Topluluğunda kusursuz bir itibara sahip olma
 • Her nevi suçlama veya yozlaşma algısından bağımsız
 • Topluluğunda söz sahibi olma
 • Mesleki alanında önde gelen biri olma.

“Yerel Meclis”, dernek içindeki meşruiyet inşa eden, vizyonu ve anlatıyı yayan temel seçim organı olmanın yanı sıra Derneğimizin eylemlerini etkileyen müzakere ve kararlar için de açık bir forumdur.

Yerel Mütevelliler: Görevdeşleri tarafından stratejiler geliştirmek ve bu stratejilerin uygulanmasına yönelik çalışmalara ve faaliyetlere öncülük etmek ve gerektiğinde Derneğimizi temsil etmek üzere seçilen, her daim “Yerel Meclis” üyeleri ile istişare halinde olan “Yerel Meclis” üyeleridir. Mütevelliler gönüllülerden oluşur.

Genel Mütevelli Heyeti: “Heyet”, her ilden belirli sayıda olacak şekilde “Yerel Mütevelliler”den oluşur (mevcut durumda her ilden 2 Mütevelli). Yerel görevdeşleri tarafından seçilirler. “Heyet”, derneğin genel stratejisinin belirlenmesinden ve bu stratejinin uygulanmasının izlenmesinden sorumludur. “Heyet” aynı zamanda “Yerel Meclisler” ile istişare halinde olarak Derneğimizdeki karar alma süreçlerinden de sorumludur. “Heyet” üyeleri Derneğimizi resmi olarak temsil etmek ile görevlidirler.

Program Yönetim Ekibi: Derneğimiz içerisindeki mesleki iş ekibidir. Aşağıdaki birim ve kollardan oluşur:

 • İletişim Birimi
 • Hukuk Birimi
 • Veri Toplama ve Analiz Birimi
 • Ortaklık Programı Kolu
 • Gençlik Kolları

Bölgesel ve Uluslararası Savunuculuk Ekibi: Ev sahibi ülkelerdeki Derneğimiz üyelerinden oluşan alanında uzman savunuculuk ekipleridir. “Program Yönetim Ekibi” ve Derneğimizin diğer üyelerinin de desteğiyle, bu ekipler, farklı ülke ve uluslararası kuruluşa ayrı ayrı tasarlanmış özgün hukuki stratejilerini uygularlar.

Kurumsal

Derneğimiz, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerde ve Suriye rejiminin kontrolü dışındaki bölgelerde hâlihazırda ikamet eden Suriye’nin farklı bölgelerinden göç etmek durumunda kalmış bir grup insanın girişimiyle kurulmuştur. Başlangıçtaki hedefleri sürekli tehdit, kamulaştırma ve mülklerine tecavüzle karşı karşıya kaldıkları ve yokluklarında geleceklerine başkaları tarafından karar verildiği sırada, göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin herhangi bir kilit karar alma merciinde meşru ve etkili bir sesinin olmayışını bir çözüme kavuşturmaktı.

2017 senesinin sonlarında, aşağıdaki hususları müzakere etme gayesiyle birçok toplantı yapıldı:

 1. Göç etmek durumunda kalmış insanların kaderlerine kendilerinin karar vermesi için gerçekçi meşru bir sesi nasıl oluşturabiliriz?
 2. Göç etmek durumunda kalmış Suriyeliler hareketini duyurmanın ve karar verme ve politika belirleme organlarını etkileyecek şekilde örgütlenmenin en iyi modeli nedir?
 3. Suriyeli göç etmek durumunda kalmış insanların Suriye sınırları içerisinde ve dışında bulundukları çeşitli bölgelere nasıl ulaşır ve onları hakları için samimiyetle mücadele edecek bir harekete nasıl seferber edebiliriz?

Birçok toplantının ardından, bu ilk grup, halk üzerinde etkili toplum liderlerinden oluşan daha geniş bir yelpazeye sahip danışma toplantılarına doğru genişledi. Başlangıçtaki bu fikirler olgunlaştı ve gönüllü, güvenli ve onurlu bir geri dönüş için apaçık bir dizi koşul tanımlayacak asıl kişilerin mülteciler/YEK’ler olması gerektiği ve bu koşulların gelecekteki herhangi bir siyasi çözümün kilit taşını nasıl oluşturacağı konusunda bir vizyon haline geldi.

Vizyonun uygulanmasını test etmek gayesiyle Humus İlinden başlayan bir “öncü proje” hayata geçirildi; burada bir dizi danışma ve sosyal yardım faaliyeti ile bir “Meclis” oluşturuldu ve karşılığında bu Meclis kolektif bir liderlik biçimi olarak bir grup gönüllü “mütevelli” atadı. Mütevelliler, göç etmek durumunda kalmış kişiler arasında yaşayan kusursuz bir itibara ve hatırı sayılır özgeçmişe sahip kişilerden oluşturuldu. Bu kişiler harekete liderlik etmek, halkla iletişim kurmak, hareketin meşruiyetini inşa etmek ve geri dönüş koşullarının yanı sıra karşılaştıkları insan hakları ihlalleri ile ilgili müzakerelerde göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin temsil edilmesi gerektiği mesajını iletmekle görevlendirildiler.

Derneğimizin kuruluşuna yönelik ilk gayretler, gerçek bir siyasi çözümün merkezinde Suriyeli göç etmek durumunda kalmış insanların ve mültecilerin sesinin olması gerektiğine inanan uluslararası aktivistler tarafından temsil edilen Avrupa Barış Enstitüsü (EIP) tarafından destek gördü. Humus İlinde uygulamaya koyulan “model”in net bir başarı örneği olmaya başlamasının ardından Derneğimiz, Şam, Şam Kırsal Bölgesi, Halep Deyrizor ve en son olarak da Hama dahil olmak üzere diğer illerde bir buçuk seneden fazla bir süredir aynı vizyon ve anlatımla aynı modeli/yaklaşımı hayata geçirdi.

Hareketimizin dernekleşme ihtiyacına binaen resmi kuruluş etkinliği 2 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Bu tarihten itibaren hareketimiz hızla büyümeye devam etmekte, daha fazla il ve daha fazla halk üzerinde etkili, göç etmek durumunda kalmış kişi ve vatandaşlar davamıza katılmaya devam etmekte